Grundejerforeningen Klintegården

 

Da grundejerforeningen har modtaget flere henvendelser vedr. de af jer opstillede sten i græsrabatten på Vårgyvelvej, skal jeg venligst anmode om, at disse fjernes hurtigst muligt.

 

Jeg skal henlede opmærksomheden på vores grundejerforenings ordensregler pkt. 2, hvoraf det fremgår, at ”Anlagte veje og stier skal bibeholdes i den anlagte bredde. Grundejeren har pligt til at renholde vej og sti i halv bredde ud for sin grund. Anlagte græsrabatter uden for egen grund skal vedligeholdes af grundejeren og må ikke ændres til anden form for befæstelse. Ændring af græsrabatters udformning, befæstelse eller opsætning af kampestene m.m. kan kun ske efter tilladelse fra grundejerforeningens bestyrelse og for medlemmets egen regning”.

 

Vore græsrabatter er at betragte som fællesarealer, da de har funktion af fortov og gæsteparkering.

 

Det fremgår ligeledes af vores ordensregler at, ”Hvis ejeren lader sin ejendom/rabat henligge således, at den er til gene for naboer/genboer eller er skæmmende for foreningens område som helhed, og bringer ejeren ikke forholdet i orden senest 14 dage efter at have modtaget skriftlig anmodning fra bestyrelsen herom, kan bestyrelsen foranledige at dette skal for ejerens regning.

 

Jeg er bekendt med, at der sker en jævnlig opkørsel af specielt vores hjørner, fra noget af den tunge trafik som finder sted på vores veje i forbindelse med renovation og nye byggerier. Derfor vil grundejerforeningens bestyrelse, i forbindelse med den fremlagte sag om vejrenovering, foreslå at alle vores hjørner befæstes, for at skåne disse mest muligt. Jeg er dog ligeledes bekendt med at jeres hjørne er befæstet.

 

Derfor vil jeg samtidig gøre opmærksom på, at bestyrelsen i flere tilfælde har givet tilladelse til at selve rabatten ligeledes befæstes, så længe den stadig fremstår som en græsrabat.

 

Med venlig hilsen

 

Lars Kilhof

Formand for GF Klintegården