Grundejerforeningen Klintegården

 

 

Du har som grundejer pligt til at snerydde og bekæmpe glatføre

 

Reglerne om pligt til snerydning og glatførebekæmpelse for ejere af ejendomme, der grænser til en privat fællesvej, og som har vejret, findes i Privatvejsloven (Lov nr. 1537 af 21.12.2010). Ifølge loven skal kommunalbestyrelsen offentliggøre beslutninger truffet om snerydning og glatførebekæmpelse. Dette har Greve Kommune gjort i ”Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse for veje, stier og pladser” af september 2007, revideret i 2011.

 

Regulativet fastsætter, at du som ejer af en ejendom, der grænser til en privat fællesvej, bl. a. har pligt til at rydde sne og foranstalte bekæmpelse af glatføre på vejens kørebane, fortov og eventuelle sti.

 

Snerydningen omfatter pligt til at rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Glatførebekæmpelsen omfatter pligt til snarest muligt efter det glatte føres indtræden at strø grus, sand eller lignende på færdselsarealet. Almindeligvis går pligten til midten af kørebanen.

 

En grundejer kan overdrage forpligtigelsen til at rydde sne og bekæmpe glatføre til en anden person. Aftalen om overdragelse skal være skriftlig, og anmodning herom fremsendes til kommunen til godkendelse.

 

 

Hvad gør Grundejerforeningen

 

For at aflaste medlemmerne har vores Grundejerforening etableret en ordning for snerydning og glatførebekæmpelse. Men Grundejerforeningens rydning af sne og bekæmpelse af glatføre skal alene ses som en service til medlemmerne. Årsagen til, at Grundejerforeningen ikke kan påtage sig det juridiske ansvar i henhold til lovgivningen, er, at Grundejerforeningen simpelt hen ikke vil være i stand til at løfte det samlede ansvar for snerydning og glatførebekæmpelse, der følger af Privatvejsloven. Grundejerforeningen kan således ikke pålægges noget juridisk ansvar med henvisning til manglende eller mangelfuld rydning af sne og bekæmpelse af glatføre. Det betyder, at hvis du synes snerydningen eller glatførebekæmpelsen ikke har været tilfredsstillende, så er det dit ansvar og opgave at bringe forholdene i overensstemmelse med Greve Kommunes regulativ for vintervedligeholdelse mm.

 

 

Forsikringsmæssige forhold

 

Du bør sørge for at sikre dig, at dit ansvar er dækket gennem din husejeransvarsforsikring. Så vidt Grundejerforeningen er orienteret, er et sådant ansvar ikke automatisk dækket af alle selskaber. Så kig godt efter i forsikringsbetingelserne eller kontakt dit forsikringsselskab. Du har det overordnede ansvar for snerydning og glatførebekæmpelse ud for din ejendom.